Opleiding

Breathfulnesscoach

 

Een reis in 12 delen

Ervaren, integreren en doorgeven

Inspireren en delen

Intuïtief coachen vanuit hart en ziel

start 20 t/m 22 september

Opleiden…

 • …is voor ons delen van alles wat we zelf hebben ervaren.
 • …doen we vanuit inspiratie en uitwisseling, vanuit gelijkwaardigheid en uitdaging, vanuit liefde en kracht.
 • …om de ander (cliënt, werkrelatie, etc.) optimaal te begeleiden naar harmonie in zichzelf.

Coachen is niets gaan dragen van de ander, iets gaan overnemen van de ander of de ander proberen te redden. Het gaat om het begeleiden van de ander in de stukken waar hij/zij in het dagelijks leven niet aan toekomt, omdat het niet veilig is, te druk is, te complex is, te… is. Daarom staat in onze opleiding centraal dat je als coach een veld van veiligheid en aanwezigheid creëert, waardoor er vertrouwen is om te kijken naar de delen waar nog pijn op zit, naar de delen die nog niet tot ontwikkeling zijn gekomen, kortom de delen die nog in de schaduw leven, de donkere kant. Om de ander terug te brengen naar de liefde en kracht in zichzelf, naar het latent aanwezige potentieel dat gezien wil worden.

Ervaringen van een deelnemer
Het is mijn grootste innerlijke reis om mijn ziel te bevrijden. En van daaruit anderen te mogen begeleiden in het bevrijden van zijn/haar ziel. De innerlijke reis die ik al eerder begonnen was heeft verder een vorm gekregen. Dit ik vooraf niet bedacht had, maar voelt als thuiskomen in mezelf.

Een diepte investering in jezelf voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Coach worden… is dat een diep verlangen van jou? Wil je coach worden om eerst zelf te groeien en daarna vanuit jouw groei anderen coachen en inspireren? Deze opleiding is een diepte investering in jezelf; voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling. We noemen de opleiding veel liever een reis die je gaat beleven. Een bijzondere reis langs de negen thema’s van de levensfasen. Van je zielsbesluit (het ja-zeggen tegen en omarmen van het leven) tot aan afronding, aanwezigheid en harmonie. Met ruimte en aandacht voor jouw individuele reis ga je veel ervaring opdoen in lichaamsbewustzijn. Via voelen, leren gebruiken van je intuïtie, communicatie, en nog veel meer… Door praktische oefeningen word je je bewust van je eigen energie. En van de ontmoeting, afstemming en begrenzing met de energie van de ander.

Ben jij nieuwsgierig, onderzoekend en bereid om de verantwoordelijkheid voor jezelf te nemen? Dan biedt deze reis als invulling van je verlangen coach worden je volop kansen. Een reis met veel mogelijkheden voor groei, ontwikkeling, innerlijke vrijheid, kracht en vervulling. Zowel in je persoonlijke leven als in je professie.

Onze missie

Breathfulness wil voor iedereen een wezenlijke bijdrage leveren aan het realiseren van een nieuwe aarde. Een samenleving waarin je leeft in gelijkwaardigheid en harmonie met alles wat er is. Waar elk individu tot ontplooiing komt en je levensvreugde en levenskracht optimaal stroomt. Waar kinderen kunnen opgroeien en openbloeien in een veld van onvoorwaardelijke liefde. Hiervoor reikt Breathfulness een weg aan die bewustwording en tools geeft om te leven vanuit hart en ziel.

Breathfulness heeft te maken met zelf weer actief de verantwoordelijkheid nemen voor de loop van je leven. Dat creëert de bewustwording dat mensen hun eigen creatiekracht hebben. Tegelijkertijd komt deze energie vrij om vorm te geven aan hun levenspad, waardoor ze het vertrouwen terugkrijgen in hun innerlijke kracht. Deze innerlijke kracht is een diepe herinnering aan de verbinding met de Bron.

Nieuwe vorm van opleiden

Het enneagram als kompasDe huidige veranderende en ontwakende tijd in groeiend bewustzijn vraagt ook om een andere manier van begeleiden en opleiden. Voor ons is opleiden het (verder) wakker maken van je eigen kennis, talenten en vaardigheden. Daarnaast is het met elkaar op een inspirerende manier delen en benutten van aanwezige (kosmische) kennis, (levens)ervaringen en innerlijk weten.

Het is groeien door elkaar te ontmoeten en vanuit deze ontmoetingen elkaar verrijken, delen en doen wat voedt en blij maakt.

De opleiding tot Breathfulnesscoach en partner is een diepgaande dynamische beroepsopleiding. Er is veel aandacht voor jou als totale mens: ziel, hart, hoofd en lichaam. Kortom een avontuurlijke reis naar je essentie, je kern. De opleiding is een reis om de verbinding met je hart, je lichaam en je innerlijk weten (je intuïtie) te versterken. Deze elementen zijn het kompas van een Breathfulnesscoach. Door te luisteren naar je innerlijke stem, te vertrouwen op je intuïtie, coach je vanuit je hart en handelen vanuit liefde!

Het totaalconcept van Breathfulness maakt de puzzel compleet

De puzzel wordt compleet door deze opleiding tot coach wordenHet totaalconcept van Breathfulness kan je zien als handboek voor het leven met als basis drie fundamentele uitgangspunten. Dit zijn het zelfgenezend vermogen, zelfverantwoordelijkheid en een holistische visie. We gebruiken de door ons ontwikkelde nieuwe dimensie van het enneagram – de levensfasen – als leidraad en de 4 pijlers (ademhaling – voeding – beweging – ontspanning) voor praktische ondersteuning.

De energie van Breathfulness is bevrijdend, verruimend en helend en voelt als thuiskomen in jezelf. Het wakkert een verlangen aan om je plaats in te nemen, jezelf aan de wereld te laten zien en bij te dragen aan alle veranderingen die plaatsvinden, op weg naar een nieuwe aarde.

Vanuit passie en bezieling gaan doen wat je – misschien al langer – van binnenuit voelt. Je niet meer langer laten leiden door gewoonten, patronen en overtuigingen als dit geeft geen zekerheiddit gaat me niet lukken, maar je innerlijke impuls volgen. Kiezen vanuit je hart is de basis om de uitdagingen aan te gaan die deze opleiding je biedt.

Integratie van kennis en ervaringen

Als je al eerder opleidingen gevolgd hebt, zul je ervaren dat in deze opleiding eerder opgedane kennis, talenten en ervaringen verder benut en geïntegreerd worden. Velen die de opleiding gevolgd hebben geven als feedback dat het komt door het perspectief van Breathfulness. Breathfulness ziet het leven als een reis van je ziel. Alles wat eerder ervaren is tot grote meerwaarde is gegroeid voor hun eigen professionele praktijk. Dit maakt de opleiding ook uiterst waardevol voor coaches en therapeuten en andere deskundigen die al werkzaam zijn in het veld en zich verder willen verdiepen en verrijken.

Levensbegeleider

coaching sessieCoach is een veelgebruikte term, maar wat is een coach nu eigenlijk? Een coach is een begeleider die zich bezighoudt met de begeleiding van een persoon of groep. Dit alles met het doel om de cliënten in staat te stellen om hun mogelijkheden en potentieel optimaal te gebruiken.

Breathfulness gaat over de volheid van het leven, dus ben je als Breathfulnesscoach een levensbegeleider en begeleid je harmonisatieprocessen. Bewustwording, harmonie en evenwicht brengen in situaties van disharmonie door de zelfverantwoordelijkheid te stimuleren en het optimaliseren van het zelfoplossend (zelfgenezend) vermogen dat ieder mens bezit. Je biedt je kwaliteiten aan vanuit een liefdevolle intentie, zonder iets af te willen dwingen.

Dit betekent dat je de levensenergie en levenskracht bij cliënten optimaliseert, zonder daarbij afhankelijk te zijn en gericht te zijn op de uitkomst. Je kunt uiteindelijk niet bepalen wanneer de harmonisatie (heling) plaatsvindt. Je hebt alleen een dienende rol en raakt als coach/levensbegeleider steeds meer onthecht van het eindresultaat. Je richt je op de weg. Je kijkt vanuit een holistische visie naar wat er nu is. Wat er nodig is en wat jij in samenspraak met je cliënt daarin kan doen. Teneinde de cliënt zelf bevrijdende en voedende keuzes gaat maken.

De energie waar je mee werkt, je kracht- en inspiratiebron, is zuiver. Je bent in het moment en handelt vanuit authenticiteit, integriteit en creativiteit. Dit helpt je om de verantwoordelijkheid op de juiste plaats te laten. Eenieder, jij als coach en de cliënt, neemt zijn eigen verantwoordelijkheid en draagt. Vanuit deze resonantie inspireer je de ander. De harmonisatie wordt zowel op bewust, maar vooral op onbewust niveau, in gang gezet.

Afgestemd en intuïtief coachen

Breathfulness vraagt om commitment vanuit je hart. Leidend hierin mag jouw innerlijke drijfveer zijn om het gedachtegoed van Breathfulness eigen te maken en te integreren in je eigen leven en professie. Om vanuit passie en je aanwezige kwaliteiten en talenten optimaal invulling te kunnen geven aan een diep, soms nog verborgen, verlangen van vele (potentiële) cliënten om begeleid en gecoacht te worden naar een leven waarin levenskracht, levensvreugde, voldoening en werkelijke vervulling ervaren wordt.

Het afstemmen en coachen doe je door steeds in het nu in contact te zijn met je hart. Je stemt je af op je cliënt en vertrouwt op en handelt vanuit je intuïtie. In het nu komt alles samen. Je kennis, je innerlijk weten en je talenten. Om je cliënt te begeleiden in het vinden van de antwoorden op zijn hulpvragen.

Opbouw van de opleiding

Als vervolg op de Intensive Retreat (voorheen Zelfrealisatieweek) is deze opleiding Breathfulnesscoach. Er is aandacht voor het gehele menszijn: aandacht en voeding voor ziel, hart, hoofd en lichaam. Naast het opdoen van professionele kennis, vaardigheden en praktische ervaring staat tijdens alle modules je eigen ontwikkeling centraal. Om reeds aanwezige kennis, innerlijk weten (intuïtie en eigen wijsheid) en kwaliteiten (weer) wakker te maken. Verder te verdiepen en te integreren. De combinatie van theorie, vele oefeningen en het zelf ervaren van de interventies maakt het heel praktisch. Het harmoniserend ademen zorgt voor de diepgaande integratie.

Zorg ervoor dat je vooraf of tijdens de opleiding de zesdaagse Intensive Retreat gevolgd hebt om zelf de diepgang van Breathfulness ervaren en beleefd te hebben. De opleiding bestaat uit 45 dagen: 9 modules van 4 dagen en 3 modules van 3 dagen. Deze zijn verspreid over een periode van anderhalf jaar. Naast de opleidingsuren is er tussen de modules tijd nodig voor het lezen van aanvullende vakliteratuur, de opleidingsmap en toepassen van het geleerde in de praktijk.

Voor alle modules geldt dat:

 • er voldoende ruimte is om eigen ervaringen, opgedane praktijkervaring en vragen in te brengen;
 • iedere module een verdere verdieping en uitbreiding van de theorie en praktijk is;
 • tijdens iedere module je coaching sessies met harmoniserend ademen begeleidt en ontvangt;
 • er geen tussentijdse of eindtoetsen zijn; tijdens de modules zijn er voldoende afstemmingsmomenten m.b.t. het gerealiseerde niveau door diverse praktijkmomenten, inclusief een workshop met cliënten;
 • alles dynamisch is en blijft, er is een continue actualisering en waar nodig zelfs aanvulling.

Modules

Door de modulaire opbouw van de opleiding is er steeds ruimte voor integratie en persoonlijke aandacht. Elke module is een verrijking voor je eigen groei. Daar wordt veel aandacht aan besteed, omdat mensen bij jou komen halen wat je leeft – niet wat je weet maar zelf nog niet leeft. We inspireren en begeleiden vanuit onze opgedane kennis en jarenlange ervaringen. We nodigen je uit om je passie, kwaliteiten en talenten in te zetten om cliënten op hun levenspad te coachen en te begeleiden vanuit het totaalconcept van Breathfulness. Met de harmoniserende ademhaling als specialisatie. Het is een praktijkgerichte opleiding met als leidraad de Breathfulness boeken.

De opbouw is gebaseerd op het levensproces,zoals beschreven in de boeken Breathfulness Intensive en Het enneagram en de levensfasen. Vanuit deze invalshoek komen alle thematieken in een logische en op elkaar aansluitende volgorde aan bod. Er wordt ook dynamiek in de opleiding gebracht door onder andere demo’s voor de groep, het ervaren van een workshop met meerdere cliënten, het bijwonen van sessies met baby’s en het ervaren en begeleiden van een ademsessie in het water.

Het onderdeel coaching wordt belicht vanuit het perspectief van Breathfulness. Dat levert een bijzondere meerwaarde op. Coaches die eerder een coachopleiding (bijvoorbeeld NLP) gevolgd hebben zijn verrast over het effect dat ontstaat als hun kennis en ervaring nu gecombineerd wordt met Breathfulness. Ze geven aan dat er een integratie plaatsvindt. Door de harmoniserende ademhaling te koppelen aan de coaching ontstaat er een verdieping, waardoor dit een sleutel is voor het behandelen van cliënten.

Thema’s die tijdens de modules naar voren komen

 • Harmonisatieprocessen – de intensiteit van het leven.
 • Anatomie van de ademhaling – fysiek begrijpen en begeleiden naar een optimale ademhaling.
 • De opbouw van een consult en procesbegeleiding – met specifieke aandachtspunten vanuit Breathfulness.
 • Coaching vaardigheden – aanvullende en praktische tools voor coaching o.a. uit NLP.
 • Coaching met het enneagram als persoonlijkheidstypering, procesmodel en de levensfasen.
 • Het geboorteproces – de invloed van de fysieke geboorte en de invloed op het latere leven.
 • Familiestructuren – de reis van de ziel en de plaats die ingenomen wordt; inclusief coachen met poppetjes.
 • Hooggevoeligheid – herkennen, erkennen en integreren van de kwaliteiten van hooggevoeligheid – coachen van en met hooggevoeligheid.
 • Ziekte als medicijn tot bewustwording – het fysieke proces van het lichaam bezien van een holistische kijk.
 • Authenticiteit – vanuit je hart je boodschap communiceren.
 • Coachen en begeleiden van specifieke doelgroepen (baby’s, kinderen, pubers/jongvolwassenen en senioren).
 • Vergeving – met een beleving van vrijheid en onvoorwaardelijkheid.
 • Marktverkenning en wat verder nog tijdens de opleiding naar voren komt…

Mentorschap en stage als Breathfulnesscoach

Tijdens de opleiding heb je begeleiding van een mentor. Na het afronden van de opleiding bieden we je de mogelijkheid om je verder te verrijken door stages tijdens de Intensive Retreat. Door de stages kom je op een ander en dieper niveau in aanraking met het begeleiden van harmonisatie- en groepsprocessen. Daarnaast oefen je het begeleiden van verschillende vormen van harmoniserend ademen. Het bijzondere aan deze stages is dat je dit proces al eerder als deelnemer hebt ervaren en nu als coach/begeleider dit proces meemaakt. Je wordt zowel in het mentorschap als bij je stages ondersteund door een ervaren coach. Het geeft je veel verdieping en ervaring op professioneel gebied en versterkt je persoonlijke groei.

Planning

De opleiding wordt bewust gegeven in kleine groepen (maximaal 8 deelnemers), zodat wij je optimaal kunnen begeleiden en inspireren. Onze drive is om alles wat we zelf ervaren hebben, weten en toepassen in ons centrum aan je over te dragen en je mee te nemen op weg naar het uitdragen van de essentie van Breathfulness, zodat je verrijkt, vanuit innerlijke kracht en vreugdevol op authentieke wijze na de opleiding als Breathfulness Partner vorm kunt gaan geven aan de weg van Breathfulness.

Aanvangsmodule 1 (3 dagen) 20 t/m 22 september – indien aan de opleiding wilt gaan deelnemen, maar deze data kunnen niet voor jou, neem dan contact met ons op (info@breathfulness.center).

Data module 2 t/m 12 (9 x 4 dagen en 2 x 3 dagen) worden in onderling overleg vastgesteld tijdens de eerste module. (Iedere vijf tot zes weken is er een module; totale doorlooptijd van de opleiding is 18 maanden).

Iedere dag start om 09.30 uur en eindigt om 17.30 uur.

De studiebelasting voor de opleiding bedraagt naast het volgen van de opleidingsdagen ongeveer 4 uur per week, t.w. bestuderen opleidingsmap, vakliteratuur (de boekenlijst bestaat uit diverse boeken die gerelateerd zijn aan thematieken binnen de Breathfulnesscoaching) en het praktisch oefenen. Dit kan op eigen verzoek uitgebreid worden met intervisie.

De opleiding wordt gegeven door Marco en Jacquelien en vindt plaats in de cursusruimte van het Breathfulness Center in Steenbergen.

De opleiding is inclusief vegetarische lunches, thee/koffie, water en fruit.

Investering

Je investering (module 1 t/m 12 – 45 dagen) is 18 termijnen van € 305,-. Exclusief eventueel zelf aan te kopen overige vakliteratuur (maximum van ± € 300,-; dit is wel afhankelijk van de reeds gelezen boeken van de geadviseerde literatuurlijst).

Indien volledige betaling van alle termijnen voor aanvang module 1 plaatsvindt ontvang je 5% korting op het totaalbedrag.

Voor de stages geldt dat alleen de verblijfskosten in rekening gebracht worden.

Ondersteuning tot het trainerschap

Als je na de opleiding ambitie hebt om Breathfulness workshops en trainingen te geven zullen onderling afstemmen wat je nodig hebt op:
 inhoudelijk vlak van de activiteit?
• het gebied van vaardigheid als trainer?
• het gebied van organiseren en marketing?

Nadat je de activiteit minimaal 1 x als deelnemer gevolgd hebt gevolgd, ga je de activiteit bijwonen als observator. Daarna hebben we opnieuw overleg m.b.t. de uitkomst van de observatie en maak we een plan voor de volgende keer m.b.t. je rol (observeren kan afgewisseld worden met trainersrol) en zo bekijken we steeds per moment wat er nodig is en welke stappen er gerealiseerd worden.

Je ontvangt verder van ons tijdens dit traject:
• Het draaiboek van de activiteit / de trainershandleiding
• Powerpoint presentatie(s)
• Cursusmateriaal

Indien er animo voor is kan er een (herhalings)training gepland worden met als onderwerpen
• Opbouw van een activiteit
• Inzicht in groepsprocessen tijdens activiteiten
• Oefenen van diverse presentatievaardigheden

Aan dit ondersteuningstraject zijn geen kosten verbonden.

Info avond

Er zijn verschillende momenten in een proces die vragen op kunnen roepen, twijfel kunnen geven en zelfs leiden tot het stagneren van de voortgaande beweging, waardoor je steeds weer opnieuw begint. Herken jij dat je vol enthousiasme aan een impuls of idee begint? De energie stroomt volop, je neemt stappen om er vorm aan te geven door info te verzamelen, maar op het moment dat je de volgende stap wilt nemen, er toch weer twijfel opkomt of jouw oorspronkelijke idee wel zo goed was. Vragen komen op, antwoorden blijven uit en je besluit om te wachten. Je zet je impuls of idee in de ‘ijskast’ of bent inmiddels alweer bezig met een volgend idee. Sommige mensen overkomt dit regelmatig, het lijkt een terugkerend patroon in hun leven.

Wij zijn erop gericht dat je ontdekt wat je werkelijk wilt én daar vorm aan kunt geven. Natuurlijk kom je in een proces vragen, twijfels en hindernissen tegen. Door niet alleen te analyseren met het hoofd, maar ook in contact te gaan met je gevoel wordt je innerlijk weten versterkt. Dat is de basis om bewust te worden wat de antwoorden zijn, je zelfvertrouwen te versterken om hindernissen te overwinnen. Om niet steeds opnieuw te hoeven beginnen, maar door te gaan op de weg die je hart je ingeeft.

Op de info avond van 4 juni (19.30-21.00 uur) krijg je info en antwoorden op je vragen over de Retreat en de Opleiding. Aanmelden via mail naar info@breathfulness.center.

Ervaringen van deelnemers

Het is mijn grootste innerlijke reis om mijn ziel te bevrijden. En van daaruit anderen te mogen begeleiden in het bevrijden van zijn/haar ziel. De innerlijke reis die ik al eerder begonnen was heeft verder een vorm gekregen. Dit ik vooraf niet bedacht had, maar voelt als thuiskomen in mezelf.

De Intensive Retreat/Zelfrealisatieweek was al een cadeau voor mezelf . En nu is ook deze intense opleiding wederom een geschenk voor mezelf.

Download hier de uitgebreide brochure Breathfulness Opleiding 2019

Raadpleeg hier de studievoorwaarden Studievoorwaarden Breathfulness Academy

Aanmeldingsformulier Opleiding

Aanhef

Dieetwensen

6 + 5 =

Cursus en betalingsvoorwaarden

1. Bij annulering voor aanvang van de opleiding wordt het volgende in rekening gebracht:
– 7 tot 14 dagen voor aanvang van de opleiding 25% van het volledige cursusgeld;
– binnen 7 dagen voor aanvang van de opleiding 50% van het volledige cursusgeld;
– op de eerste dag van de opleiding 100% van het volledige cursusgeld.

2. Bij voortijdige beëindiging na aanvang van de opleiding is restitutie van het cursusgeld niet mogelijk en dienen de resterende termijn alsnog betaald te worden.

3. Indien de opleiding vanwege onvoldoende inschrijvingen of door overmacht door de organisator geannuleerd wordt, dan wordt het volledige cursusgeld geretourneerd.

4. Bijzondere redenen van annulering kunnen ertoe leiden dat van de beschreven voorwaarden bij uitzondering afgeweken wordt en er alsnog een coulance betaling plaatsvindt.