Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer:

De natuurlijke of rechtspersoon in zijn hoedanigheid van coach/therapeut, die diensten aanbiedt op het gebied van coaching, training/therapieën of aanverwante werkzaamheden.

Opdrachtgever:

De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching, training/therapieën of aanverwante werkzaamheden.

Coach/therapeut:

Marco de Jager en Jacquelien de Jager-Geense, handelend onder maatschap Breathfulness Center, gevestigd te Steenbergen, Krommeweg 10c, 4651RN, KvK 20162015

Cliënt:

De natuurlijke persoon die deelneemt aan het begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of therapie.

Diensten:

Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.

Overeenkomst:

Elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle geleverde diensten van coach/therapeut.
 2. Opdrachtgever gaat akkoord met algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Toepasselijke gedragsregels en reglementen

Coach/therapeut voeren hun diensten uit in overeenstemming met de beroepsregels en achten zich gebonden aan algemeen geldende beroepsregels en tuchtrechtspraak. We zijn aangesloten bij brancheorganisatie NIBIG.

Artikel 4 – Tot standkoming van de overeenkomst

 1. Offertes en gedefinieerde aanbiedingen van diensten zijn vrijblijvend en gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.
 2. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Iedere overeenkomst leidt voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, waarin opdrachtnemer gehouden is zijn dienst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
 2. Wanneer opdrachtnemer dit nuttig of noodzakelijk acht, kan in overleg met opdrachtgever een dienst door derden worden uitgevoerd en/of kan hij door derden worden bijgestaan.
 3. Wanneer opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

 Artikel 6 – Honorarium en kosten

 1. Het honorarium van opdrachtnemer bestaat -tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen- uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.
 2. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals BTW alsmede exclusief reis- en andere kosten ten behoeve van opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.
 3. Opdrachtnemer kan opdrachtgever verzoeken een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever het voorschot aan opdrachtnemer heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor jaarlijks de honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door overheid opgelegde maatregelen.

Artikel 7 – Beëindiging van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door opdrachtnemer verzonden factuur, binnen gesteld termijn na schriftelijke aanmaning.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
 3. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 8 – Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering door opdrachtgever van coaching en therapeutische trajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit kan Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van het overeengekomen honorarium in rekening brengen.

Artikel 9 – Overmacht

Indien opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.

Artikel 11 – Geschillen

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook onze praktijk voldoen aan deze eisen. Graag leggen we kort uit wat dit betekent. Klachten functionaris: het kan voorkomen dat je als cliënt van onze praktijk een klacht hebt over de geboden zorg. Onze voorkeur gaat er naar uit dat je deze klacht rechtstreeks met ons bespreekt. Mocht je dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bieden wij je aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Geschilleninstantie: het staat je vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door jou gewenste resultaat leidt – je te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij wij zijn aangesloten. Met ingang van [startdatum Wkkgz-registratie] 2019 is onze praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG. Contact: wanneer je een klacht hebt kun je contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen je informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.

 1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien opdrachtgever c.q. cliënt en opdrachtnemer een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, worden zij gestimuleerd door de vereniging dit geschil in overleg op te lossen. Als dit niet lukt, kan de klacht worden overgedragen aan de mediator/klachtenbemiddelaar; deze velt geen oordeel, maar zal trachten beide partijen tot een overeenkomst te laten komen.
 3. Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, biedt de vereniging de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de tuchtrechter.

Vastgelegd te Steenbergen op d.d. 22-06-2019.